สุขภาพ » อบจ.เชียงใหม่ นำทีมรวมพลัง รู้ทัน สู้ภัยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

อบจ.เชียงใหม่ นำทีมรวมพลัง รู้ทัน สู้ภัยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

19 กุมภาพันธ์ 2020
968   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต)   นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้ความรู้และแจกเจลล้างมือ แก่นักท่องเที่ยวและ ผู้ที่กำลังเดินทาง ให้รู้ทัน สู้ภัยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลก (WHO)  ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health Emergency of international Concern)เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ ตลอดจนมีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนภายในประเทศ จึงเป็นเหตุผลสำคัญให้ทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลก ตามที่มีรายงานของทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่า สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณายกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับประกาศขององค์การอนามัยโลก ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศคำเตือนระดับ 3 ให้หลีกเลี่ยง     การเดินทางไปในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค ให้ยึดหลักการป้องกันตนเองและการดูแลสุขภาพ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชนอย่างไรก็ตาม ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปในที่ที่มีคนหนาแน่น รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและมีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ตลอดจนสถานีขนส่งบริการรถยนต์สาธารณะ ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในการป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ให้เร่งสร้างการรับรู้ของประชาชนถึงสถานการณ์การระบาด โดยสื่อสารข้อเท็จจริงให้รวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสา สื่อสารให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันอย่างปกติ

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคภัยอุบัติใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่ให้แพร่ระบาดซึ่งสร้างความเดือดร้อนในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคี ในการขับเคลื่อน “รวมพลัง รู้ทัน สู้ภัย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”

โดยจัดกิจกรรมระดมการพ่นละอองฆ่าเชื้อจากสารสกัดธรรมชาติ จากนวัตกรรมไทยด้วยเครื่องพ่น AIROFOG U260 เป็นเครื่องพ่นชนิดเดียวกันกับที่ในอากาศยาน โดยเน้นพื้นที่ความเสี่ยงของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะสถานีขนส่งรถโดยสารสาธารณะ รถบัสประจำทาง เป็นต้น และนอกจากนี้ยังจัดให้มีบูธแจกเอกสารให้ความรู้ การเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมด้วย เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ไปตามสถานศึกษา ตลาดสด แหล่งชุมชน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาในครั้งนี้อย่างทั่วถึง.