ท่องเที่ยว » รติล้านนาฯ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน TSEMS จาก TCEB

รติล้านนาฯ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน TSEMS จาก TCEB

15 กุมภาพันธ์ 2020
879   0

Spread the love

โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยนางละเอียด บุ้งศรีทอง ผู้จัดการทั่วไป เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย หรือ Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS) โดยรับมอบจาก นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับมาตรฐานนี้ จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพมหานครฯ

สำหรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน TSEMS ถือเป็นเครื่องหมายสำคัญในการจัดงานประชุมหรือสัมมนา เนื่องจากแนวโน้มของโลกในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างมาก หรือ Green Meeting  และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงานของผู้จัดงาน ทางโรงแรมจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน และเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงแรม ให้สามารถรองรับความต้องการของตลาด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า พร้อมทั้ง โดยนำหลักการวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act Cycle) มาเป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรการและกรอบในการดำเนินงานของโรงแรมอีกด้วย.