สังคม » สภาลมหายใจเชียงใหม่ สานต่อภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สภาลมหายใจเชียงใหม่ สานต่อภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

11 กุมภาพันธ์ 2020
674   0

Spread the love

สภาลมหายใจเชียงใหม่ สานต่อภารกิจในการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วันนี้ (11 ก.พ. 63) ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาชมหายใจเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมีสมาชิกของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยในวันนี้ ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานของสภาลมหายใจเชียงใหม่ จากการเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดย นายชัชวาล ทองดีเลิศ ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ และจะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจของสภาลมหายใจเชียงใหม่ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งแรกประจำปี 2563 ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณาถึงทิศทางและวางแผนการดำเนินงานของสภาลมหายใจเชียงใหม่ร่วมกัน โดยได้ถอดบทเรียนจากการทำงานตลอดช่วงปีที่ผ่านมา นำมาเป็นตัวกำหนดเป้าหมายการทำงานต่อจากนี้ไป ซึ่งจะยังคงแนวคิดการทำงานเดิมของสภาลมหายใจเชียงใหม่ นั่นคือ เป็นภาคประชาสังคม ที่มุ่งเน้นการร่วมมือกันทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศที่สะอาด ทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน

สำหรับแผนการดำเนินงานของสภาลมหายใจเชียงใหม่ จะเน้นย้ำการขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม 4 เป้าหมายหลัก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันให้หมดสิ้น นั่นคือ การประสานความร่วมมือและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนในเขตเมืองและเขตนอกเมือง การสร้างพื้นที่แก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องฝุ่นควันให้กับสาธารณชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน และการเข้าไปบูรณาการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างยั่งยืน