การศึกษา » พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5 กุมภาพันธ์ 2020
840   0

Spread the love

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 และวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,003 ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน 128 ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี) จำนวน 3,875 ราย

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 7 ราย ดังนี้

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย
1.นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่
2.นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการป่าไม้
3. Ms.Zhu Guiling Chairman of Guangxi University of Foreign Languages
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารศาสตร์
4. นายพันคำ วิพาวัน รองประธาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
5. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 19) ประธานสภาเครือข่ายยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
6. นายยงค์ยุทธ ปานสูง (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 48) ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
7. ร้อยตรี วิจิตร อยู่สุภาพ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย
1. นางรัตนากร ศิริรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท วีเอสออโต้ จำกัด / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจอาร์ ออโต้ แอนด์ เซอรวิส จำกัด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน
3. นายบัญชา ขาวเมืองน้อย (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4. นายเดชา ศิริเตชะวงศ์ (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50) เจ้าของกิจการปฐวีฟาร์ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 7 ราย
1. นายปรีชา นุยืนรัมย์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 26 ประธานสภาเกษตรกร จ.อุบลราชธานี
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุกุล ฟองมูล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 28 เหรัญญิกมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
3. นายพนม อัตตนาถ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 36. อดีตหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โครงการศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยทราย
4. นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 38 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง
5. นายกิตติพัทธ์ เทียบประทานพร ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 48 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามบีฟ จำกัด / ประธานเครือข่ายโคเนื้อไทย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 54 กรรมการหลักสูตรพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7. นางสาวยูฮานา วิศพรึก ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 63 นักเกษตรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ จ.นราธิวาส

สำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้มารายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข พร้อมเข้ารับฟังคำชี้แจงและมีกำหนดฝึกซ้อมในวันระหว่างที่ 2 – 4 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคู่มือการฝึกซ้อม และที่ http://www.education.mju.ac.th/graduate2020

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999