การศึกษา » มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 17

19 มกราคม 2020
1617   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 17 วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เข้ารับปริญญาจำนวนทั้งสิ้น 574 คน

โดยมีอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้ประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต แยกเป็นมหาบัณฑิตจำนวน 78 คน คือ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 8 คน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 32 คน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 38 คน และบัณฑิตจำนวน 496 คนคือ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 26 คน

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 7 คน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 15 คน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 1 คน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 9 คน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4 คน

 

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 คน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 4 คน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องสำอาง) 2 คนการประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้มีบัณฑิตได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรวมทั้งสิ้นจำนวน 33 คน

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน 3 คนมี Dr.Chad Ruel Allred ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ ดร.บุญทา ชัยเลิศ ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ และนายเศรษฐี โชคดั่งน้ำไหล ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์