สังคม » “ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามและเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ของ Young Smart Farmer”

“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามและเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ของ Young Smart Farmer”

16 มกราคม 2020
434   0

Spread the love

วันที่ 16 มกราคม 2563  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ โดยมีนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในโอกาส ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของ ysf นายพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี ประธาน ysf จังหวัดเชียงใหม่ ได้ กล่าวถึงการดำเนินงานว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมากลุ่ม YSF เชียงใหม่ มีการสร้างและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน ทั้งในส่วนของการผลิตและการตลาด เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ดี หากมีการขยายเครือข่ายไปยังเกษตรกรรุ่นใหม่รายอื่น ๆ ที่มีความสนใจ จะทำให้เกิดการพัฒนาในภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น โดยในอนาคตอาจจะรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการคล้ายกับสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น (Japan Agricultural Cooperatives หรือ JA) ซึ่งจะทำให้ภาคการเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยตนเองต่อไปได้ ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวแนะถึง Young Smart Farmer ที่มีความพร้อมในการทำการค้าออนไลน์กับ lazada เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดในการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อ สร้างรายได้เพิ่ม ขึ้น ณ สวนปัลลดา (ysf แม่ริม) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่