ท่องเที่ยว » ท่องเที่ยวและกีฬา เชียงใหม่เปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวและกีฬา เชียงใหม่เปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

12 มกราคม 2020
534   0

Spread the love

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี  ธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต , ปาริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกขอตกลง  ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว ชั้น 1 โซนนอร์ทเทิร์นวิลเลจ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

สำหรับ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้บริการนักท่องเที่ยวมาแล้ว ทั้งที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี ในกรณีให้ข้อมูลการเตือนภัย ด้านการท่องเที่ยว การให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว

รวมทั้งช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเรื่องต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา มีลักษณะไม่ต่างไปจากสถานี หรือโรงพักขนาดเล็ก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สร้างความอบอุ่นในระหว่างเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่.