ท่องเที่ยว » ยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุ่นที่ 5

ยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุ่นที่ 5

6 มกราคม 2020
783   0

Spread the love

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า กิจกรรม “ยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุ่นที่ 5 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.

โดยมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธี และนางสาวรัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวต้อนรับ  พร้อมรับฟังบรรยายจากอาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อ “ทำความเข้าใจและรู้จักวิธีตั้งรับนักท่องเที่ยวจีน และภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว.