เศรษฐกิจ » พิธีเปิด งาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี2567”

พิธีเปิด งาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี2567”

21 มิถุนายน 2024
2404   0

Spread the love

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นางพรทิพย์  ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ , นางจงกล  เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567” ที่ลานมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

นางพรทิพย์  ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า งานมหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 ครั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้แก่กลุ่มเกษตรกรสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เป็นเมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผลไม้หลากหลายชนิด อาทิเช่น ลางสาด ลองกองทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล สับปะรดห้วยมุ่น และมะขามหวาน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเป็นอัตลักษณ์ และเป็นเสน่ห์ของ เมืองอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเกิดจากการเสียสละ ทุ่มเท ร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นผลดีทั้งด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมประเพณี ที่เชื่อมโยงกัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในรูปแบบประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล

ด้านนางจงกล  เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567”

งานมหกรรมสินค้าที่นำผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้แก่ ทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล และสับปะรดห้วยมุ่น รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะขามหวาน  ข้าวคุณภาพ ข้าวพันผัก ข้าวแคบ เหล็กน้ำพี้ และสินค้าเกษตรแปรรูปอีกมากมาย ซึ่งเป็นการนำเอาสินค้าดีเด่นจากทุกอำเภอมาจัดแสดง และจำหน่ายภายในงาน โดยการจัดงานฯ ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2567 ลานมีโชคพลาซ่า ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ รวมเป็นเวลา 3 วัน มีเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมจำน่าย จำนวน 30 ร้านค้า

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.  เพื่อให้องค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกร และเครือข่าย ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์

2. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง

   3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกร และเครือข่าย

4. เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลผลิตเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ตลาดเกษตรกร และเครือข่ายให้เป็นที่รู้จักยอมรับ และเชื่อถือของผู้บริโภคกว้างขวางยิ่งขึ้น

การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานเกษตรอำเภออำเภอทั้ง 9 อำเภอ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภาคเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรฯ ในครั้งนี้

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999