สังคม » งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

6 มิถุนายน 2024
706   0

Spread the love

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าตามที่ท่านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานมานั้น ทำให้ทราบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นจำนวนมาก เป็นมะม่วงคุณภาพดี ออกหลังจากจังหวัดอื่น ๆ  หรือเป็นมะม่วงล่าฤดู เกษตรกรมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และเครือข่ายในการผลิตมะม่วงที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงมาถึง 12 ครั้ง

และในปีนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานวันมะม่วงและของดี   เมืองเชียงใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ แสดงผลงานการส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งจัดประกวด/แสดงผลผลิตมะม่วงพันธุ์การค้าของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมการบริโภค การจำหน่ายผลผลิตมะม่วง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

มะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ต้องการ  ของตลาด เพราะมีผลผลิตที่มีคุณภาพดี รสชาติหอมหวานและอร่อย ตลอดจนมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงที่มีความสามัคคี และมีความเข้มแข็ง สามารถร่วมกัน เพื่อจัดการการผลิตและการตลาดมะม่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอขอบคุณคณะผู้จัดงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเกษตรกร ที่ให้ความร่วมมือ  และสนับสนุนการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 13 ประจำปีพ.ศ. 2567 นี้เป็นอย่างดี และอำนวยอวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จ  ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบกับความสำเร็จในการพัฒนาวงการมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ในทุก ๆ ด้าน

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ปลูกมะม่วง จำนวน 73,000 ไร่ ผลผลิตรวม 62,672 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 887 กิโลกรัมต่อไร่พันธุ์มะม่วงที่สำคัญ ได้แก่ น้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้เบอร์ 4 โชคอนันต์ มหาชนก จินหวง (นวลคำ) แดงจักรพรรดิ งาช้างแดง มันขุนศรี มันศรีวิชัย เขียวเสวย อาร์ทูอีทู เป็นต้น มะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่เป็นมะม่วงที่มีคุณภาพดี คือ รูปทรงสวย ผิวดีสีสวย รสชาติดี เพราะดินดี แดดดี และอากาศเย็น นอกจากนั้นยังเป็นมะม่วง  ที่ออกหลังฤดูกาล คือออกชุดสุดท้ายหลังจากที่จังหวัดอื่นออกหมดแล้ว หรือเรียกว่า “มะม่วงล่าฤดู” (พฤษภาคม – กรกฎาคม) จุดเด่นอีกประการของชาวสวนมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ คือ มีการรวมกันเป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตร เพื่อร่วมกันควบคุมคุณภาพมะม่วงให้ตรงกับความต้องการของตลาด และร่วมกันทำการตลาด โดยใช้จุดรวบรวมผลผลิตในแต่ละชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในการติดต่อประสานงานกัน โดยมีมากกว่า 15 กลุ่ม และมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ (ค.ชม.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ซึ่งมีการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความเข้มแข็ง สามัคคี ของสมาชิกชาวสวนมะม่วง และประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง มาถึง 12 ครั้ง โดยในปีที่ผ่านมาสร้างยอดจำน่าย 1.3 ล้านบาท และได้เชื่อมโยงผู้ค้ารายใหม่ให้กับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก

และในปีนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจัดทำโครงการวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการเดิม  และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่  แสดงผลงาน การส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง จัดประกวด/แสดงผลผลิตมะม่วง การส่งเสริมการบริโภค การจำหน่ายผลผลิตมะม่วง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่อีกช่องทางหนึ่ง

โดยหวังว่าจะสามารถประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ได้รับทราบ และร่วมกันอุดหนุนผลผลิตมะม่วงของชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรมีช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น สามารถระบายผลผลิตมะม่วงในฤดูกาลได้หมด ลดความเสี่ยงจากราคามะม่วงตกต่ำ ตลอดจนได้เครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตร และแปรรูปเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการผลิตและการตลาดได้ในอนาคต

ด้านนายสมชาติ วัฒนากล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้วถึง 12 ครั้ง โดยในปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง และส่งเสริมการจำหน่ายมะม่วงของกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเชิญชวนผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว เข้ามาเยี่ยมชมงานและจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีผู้เข้าร่วม 4,850 คน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1.3 ล้านบาท

และในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประสานงาน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการเดิม และเป็นการส่งเสริมการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงได้จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ในการจำหน่ายผลผลิต พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงที่มีรสชาติดีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงมีความยินดีที่ได้ ร่วมบูรณาการ และสนับสนุนการจัดงานมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้อีกครั้งด้วยความเต็มใจยิ่ง เนื่องด้วยภารกิจในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ของท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ และเกษตรกรรม หัตถกรรม และ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป็นบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่