สุขภาพ » คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก College of Pharmacy, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก College of Pharmacy, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

6 มิถุนายน 2024
470   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. ภก. สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ชุดา จิตตสุโภ ผู้ช่วยคณบดี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก College of Pharmacy, University of Florida (UF) นำโดย Assistant Professor Dr. Tracy Leonard และนักศึกษาอีก 11 ราย โดยได้ร่วมให้การบรรยายเพื่อนำเสนอหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

– What pharmacists do in the US – scope of practice (immunizations, MTM, etc.)
– Different career paths in pharmacy in the US
– Current state of opiate control and prescribing patterns in Florida
– Telepharmacy/Telemedicine: Practice & Regulations in the US

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ภูขวัญ อรุณมานะกุล หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ ในนามศิษย์เก่าของ College of Pharmacy UF และผู้ช่วยศาสตราจารย์มันติวีร์ นิ่มวรพันธ์ คณาจารย์และเภสัชกรได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนได้เยี่ยมชมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาบทบาทของเภสัชกรและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของเภสัชกรรมในโรงพยาบาล

อนึ่ง คณะเภสัชศาสตร์และ UF ได้ดำเนินกิจกรรมและความร่วมมือหลายโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการแลกเปลี่ยนและการพบปะหารือทางวิชาการภายใต้เครือข่าย US-Thai Pharmacy Consortium คณะเภสัชศาสตร์มุ่งหวังจะขยายกิจกรรมความร่วมมือกับ UF ซึ่งจะรวมถึงการฝึกงานและการวิจัยร่วมกันในอนาคต