เศรษฐกิจ » Northern Thailand Food Valley Road Show

Northern Thailand Food Valley Road Show

5 มิถุนายน 2024
115   0

Spread the love

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกอาหารภาคเหนือ ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ CLMV (Northern Thailand Food Valley Road Show)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นางนัยนภัส สังขนุกิจพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , นางพัชรี สองสีโย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ , นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และนายสมชาย ทองพลอย ผู้จัดการ บริษัท บุญมา คาร์โก้ จํากัด สาขาเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกอาหารภาคเหนือ ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ CLMV (Northern Thailand Food Valley Road Show) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 18 โซน Grand Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการจัดงาน Northern Thailand Food Valley Road Show เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารเกิดความท้าทายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขยายการเติบโต ทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในธุรกิจอาหาร ขอบเขตการค้าและการลงทุน และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน สังคม ที่ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้ส่งผลให้ อาเซียนกลายเป็นตลาดที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องการคำนึงคุณภาพและมาตรฐานอาหารตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า รวมถึงกระแสความนิยมของ ตลาดโลกที่จะส่งผลให้กับแนวโน้มความต้องการในตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและการอำนวย ความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ความสามารถในการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปภาคเหนือ อีกทั้งสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจเกษตรและอาหารแปรรูปเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค รวมถึงนักลงทุนสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกับการเจรจาธุรกิจเพื่อจับคู่กับนักลงทุนในตลาดCLMV ส่งผลต่อการยกระดับความสามารถในการ แข่งขันในตลาดโลกของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. การจัดแสดงสุดยอด Showcase นวัตกรรมสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
  2. การจัดเจรจาทางธุรกิจ (Bussiness Matching) จาก Buyer กลุ่มประเทศ CLMV+จีน
  3. กิจกรรม Workshop สินค้านาทีทอง และลุ้นรับของรางวัลมากมาย
  4. กิจกรรมการแสดง และกิจกรรมภาคบันเทิงตลอดการจัดงาน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป กว่า 40 คูหา ทั้ง 4 ประเภท (Local Foods กาดหลวง, Organic foods อาหารอินทรีย์, Innovation & Novel Foods อาหารนวัตกรรมและแปลกใหม่, Medical & Functional Foods อาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชั่น และ Other Products สินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูป) งานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา10.00 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร จังหวัดอุดรธานี โดยกำหนดพิธีเปิดงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ เวทีงาน Northern Thailand Food Valley Road Show เวลา 18.00 น.