หน้าแรก » กรมสุขภาพจิตเสริมทีมเขตสุขภาพที่ 1 เร่งผลิตเภสัชกรและพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตรองรับบริการจิตเวชและสุขภาพจิตประชาชน ภายใน 5 ปี

กรมสุขภาพจิตเสริมทีมเขตสุขภาพที่ 1 เร่งผลิตเภสัชกรและพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตรองรับบริการจิตเวชและสุขภาพจิตประชาชน ภายใน 5 ปี

30 พฤษภาคม 2024
127   0

Spread the love

เมื่อวันที่29 พฤษภาคม 2567 นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาจิตเวช รุ่นที่ 14 สำหรับเภสัชกรโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 32 คน และโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 26 สำหรับพยาบาลวิชาชีพสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักการแพทย์กรุงเทพฯ จำนวน 31 คน โดยมี นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ให้การต้อนรับและ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสวนปรุง

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้ส่งเสริมให้ทีมสุขภาพจิตแต่ละเขตพื้นที่พัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพตามนโยบาย สธ.มุ่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตเพื่อกระจายกำลังให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพจิตประชาชน ภายใน 5 ปีนี้ ตั้งเป้าผลิตบุคลากรสหวิชาชีพโดยเฉพาะเภสัชกรจิตเวช เพิ่มปีละ 30 คน และพยาบาลจิตเวช เพิ่ม ปีละ 300 คน ในทั่วประเทศ เพื่อรองรับการบริการจิตเวชและสุขภาพจิตใน รพ.ทุกระดับให้สามารถติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาการขาดการรักษาและการขาดยาป้องกันอาการทางจิตกำเริบ รวมถึงประสานส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงให้เข้ารับบริการอย่างทันท่วงที

ด้าน นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า รพ.สวนปรุงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่อง ในโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รวมแล้ว 26 รุ่น สามารถผลิตพยาบาลจิตเวช ไปแล้วไม่น้อยกว่า 500 คน และโครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาจิตเวช เป็นรุ่นที่ 14 ผลิตเภสัชกรจิตเวช ไปแล้วรวม 211 คน ใน รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัด และยังขยายไปยังบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักการแพทย์กรุงเทพฯ และ รพ.เอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและบทบาทในงานสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและครอบคลุมทุกพื้นที่

โดยได้รับความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 1 ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจิตเวชทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบาย สธ. โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เครือข่ายร่วมสร้างสังคมสุขภาพจิตดี