เศรษฐกิจ » วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่โชว์ผลงาน”ทีมครูปั้นเด็กปรุง “คว้าโล่ห์รางวัลอันระดับประเทศ ระดับดีเลิศ สุดยอดนวัตกรรมสุขภาวะ “ลิปสติกหญ้าดอกขาวลดบุหรี่”

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่โชว์ผลงาน”ทีมครูปั้นเด็กปรุง “คว้าโล่ห์รางวัลอันระดับประเทศ ระดับดีเลิศ สุดยอดนวัตกรรมสุขภาวะ “ลิปสติกหญ้าดอกขาวลดบุหรี่”

28 พฤษภาคม 2024
430   0

Spread the love

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ คว้าโล่ห์รางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศ ระดับดีเลิศ สุดยอดนวัตกรรมสุขภาวะ “ลิปสติกหญ้าดอกขาวลดบุหรี่” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมห้องเรียนนวัตกรรมสุขภาวะในอาชีวศึกษา จาก ส.ส.ส.จาก 30 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ ในโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมห้องเรียนนวัตกรรมสุขภาวะในอาชีวศึกษา (อาชีวิต) จากความสำเร็จของรางวัลระดับดีเลิศ ลิปสติกจากหญ้าดอกขาวลดการสูบบุหรี่ ทีมครูปั้นเด็กปรุง ผลงานของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ได้ผ่านการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับห้องเรียนนวัตกรรม ออกแบบห้องเรียนแห่งการเรียนรู้โดยการใช้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking

เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ควบคู่กับนโยบายของทางวิทยาลัยที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดห้องเรียนนวัตกรรมและกระบวนการในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยฐานของวิชาชีพ ทั้งด้าน ช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการท่องเที่ยวการโรงแรม เพื่อต่อยอดการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เข้าสู่เวทีการแข่งขัน และการเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างยั่งยืน

จากอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับที่สองในประเทศไทย โดยเฉพาะเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในปีหนึ่งมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่กว่า 40,000 คน และมีผู้ป่วยใหม่จากมะเร็งปอดปีละ 12,000 คน**ทีมครูปั้นเด็กปรุง** พร้อมกับทีมวิจัยได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปสติกที่สามารถช่วยลดการสูบบุหรี่ โดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ หญ้าดอกขาว ซึ่งมีสรรพคุณที่สามารถเปลี่ยนรสชาติของบุหรี่ มีคุณสมบัติเมื่อถูกสัมผัสลิ้นและริมฝีปากจะทำให้รู้สึกชา ทำให้ผู้สูบรู้สึกไม่อยากสูบอีกต่อไป

โดยทีมผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการให้คำปรึกษาร่วมกับทีมงานวิจัย และทำการรับรองผลผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดนวัตกรรมสุขภาวะ “ลิปสติกหญ้าดอกขาวลดบุหรี่”

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญได้ทำการทดลองผลิตลิปสติกหญ้าดอกขาวในรูปแบบของลิปบาล์มที่ไม่มีสี โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ทดลองกับกลุ่มนักศึกษาและอาสาสมัครที่มีความต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยการทาลิปสติกหญ้าดอกขาวเป็นประจำทุกวันและติดตามผลทุกๆ 2 สัปดาห์เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์

**ผลลัพธ์ของการทดลอง** พบว่าลิปสติกหญ้าดอกขาวสามารถลดความอยากสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย พบว่าร้อยละ 62 ของผู้ใช้สามารถลดและเลิกการสูบบุหรี่ได้ภายใน 4-6 สัปดาห์ และร้อยละ 69.35 ของผู้ใช้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้โดยมีสาเหตุสำคัญ คือ ชาริมฝีปาก กินอาหารไม่อร่อย และไม่อยากสูบบุหรี่อีกเลย

ทั้งนี้ทีมผู้วิจัยได้มีการต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อให้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ในการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จริงได้อย่างยั่งยืนทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสุขภาวะ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการห้องเรียนนวัตกรรมของวิทยาลัยฯ โดยรวมที่เป็นเลิศ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาตลอด 46 ปี และยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

สุดท้ายที่มาของการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสุขภาวะ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการห้องเรียนนวัตกรรมของวิทยาลัยฯ โดยรวมที่เป็นเลิศ สมกับคำที่ว่า”ทีมครูปั้นเด็กปรุง”โดยทีมครูอาจารย์ ที่นำโดย อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการอาจารย์ฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการ,อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา,อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา,อาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมครูอาจารย์ทุกๆท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดี