สังคม » ชาวเชียงใหม่ ร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตทุกประเภท

ชาวเชียงใหม่ ร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตทุกประเภท

9 ธันวาคม 2019
773   0

Spread the love

ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงพลังเป็นหนึ่งเดียว ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(...) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย โดยมีหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 1,000 คน

ภายในงาน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำทุกภาคส่วนร่วมกันกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จากส่วนกลาง โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปี 2562  ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน จำนวน 21 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงของเด็กนักเรียน และการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วย

สำหรับการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและรับทราบถึงผลกระทบของการทุจริต พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ทำให้คนไทยรู้ว่าการทุจริตโกงชาติทุกรูปแบบเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ก่อให้ความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศชาติ และเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ โดยให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความมีจิตอาสามาใช้เป็นหลักพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต