สังคม » “มช.มุ่งสู่ความเป็น กลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)”

“มช.มุ่งสู่ความเป็น กลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)”

12 กุมภาพันธ์ 2024
86   0

Spread the love

พิธีเปิดสัมมนา “มช.มุ่งสู่ความเป็น กลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)” และอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานนำร่อง “โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและขอรับรอง Carbon Neutrality พื้นที่การศึกษาแม่เหียะ และศูนย์การศึกษาหริภุญไชย”
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการมดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน”มช.มุ่งสู่ความเป็น กลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)” เพื่อให้ทุกส่วนงาน รับทราบถึงแผนนโยบายในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้ในที่สุด และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานนำร่อง “โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและขอรับรอง Carbon Neutrality พื้นที่การศึกษาแม่เหียะ และศูนย์การศึกษาหริภุญไชย” จำนวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ศูนย์สัตว์ทดลอง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ หอพักในกำกับแม่เหียะ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเขียงใหม่หริภุญไชย โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่