สังคม » ม.เชียงใหม่ เชื่อมพรมแดนขยายองค์ความรู้นวัตกรรมพลาสมาทางการแพทย์ จัดประชุมวิชาการ “ISHIF 2024” หวังดันเทคโนโลยีพลาสมาไทยก้าวสู่อันดับโลก

ม.เชียงใหม่ เชื่อมพรมแดนขยายองค์ความรู้นวัตกรรมพลาสมาทางการแพทย์ จัดประชุมวิชาการ “ISHIF 2024” หวังดันเทคโนโลยีพลาสมาไทยก้าวสู่อันดับโลก

1 กุมภาพันธ์ 2024
653   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) สถาบันชั้นนำระดับ Top 50 ของโลก จัดโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือโดยมุ่งเน้นสาขาการแพทย์ สุขภาพ และเทคโนโลยีพลาสมา ระหว่างไทยและต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเช็ก เยอรมัน และไต้หวัน ในกิจกรรม “The 2nd International Symposium on Sustainable Healthcare Innovation for Future Society 2024” (ISHIF 2024) ภายใต้โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง Korea Advanced Institute Science and Technology (KAIST) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการทำวิจัยในสาขานวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มช. กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ในฐานะคณะดำเนินงานหลัก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้บริหารสถาบัน KAIST นำโดย Prof.Wonho Choe ผู้ร่วมก่อตั้งงานประชุมวิชาการ และ Prof. Man Sang Yim รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวแนะนำ สถาบัน KAIST ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

โดยที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมสัมพันธไมตรีกับสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ อาทิ สถาบันชั้นนำจากสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST), Sungkyunkwan University, Seoul National University และ Yonsei University (Mirae Campus), Ming Chi University of Technology, Taiwan, University of Kiel, Germany, University of West Bohemia, Czech Republic และ Universiti Malaysia Perlis, Malaysia เป็นต้น เพื่อการบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย และยกระดับการวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ชีวภาพและเทคโนโลยีพลาสมาของไทยสู่การสร้างนวัตกรรมระดับโลกจากความร่วมมือระหว่างสถาบันดังกล่าว ซึ่งนำไปสู่การจัดงานประชุมวิชาการ ISHIF 2024 ในครั้งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสัญชาติเข้าร่วมเสวนาและบรรยายพิเศษ กว่า 30 คน นำโดย Prof. Chan Beum Park, Prof. Dr. Choongsik Bae, Prof. Nipon Theera-Umpon, Prof. Dr. Holger Kersten จากมหาวิทยาลัยคีล เยอรมัน, Prof. Dr. Pavel Baroch จากมหาวิทยาลัยเวสต์โบฮีเมีย สาธารณรัฐเช็ก, Dr. Seungmin Ryu พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ รองอธิการบดี มช. ผู้เชี่ยวชาญจากไทย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การจุดประกายด้านนวัตกรรม: เส้นทางจากงานวิจัยสู่ตลาดเทคโนโลยีพลาสมาของไทยกับศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลาสมา (Sparking Innovation: The Journey from Research to Market in Thai Plasma Technology with the Plasma Thailand Consortium)” รวมถึงนักวิจัยท่านอื่น ๆ จาก KAIST และสถาบันพลังงานฟิวชันของเกาหลี (Korea Institute of Fusion Energy: KFE) ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัยและยกระดับความเข้มแข็งของเครือข่ายระหว่างประเทศด้านการแพทย์ สุขภาพและเทคโนโลยีพลาสมาให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มโอกาสการขยายความร่วมมือกันในอนาคต