สังคม » อบจ.เชียงใหม่จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย “One Piece One Life ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

อบจ.เชียงใหม่จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย “One Piece One Life ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

5 ธันวาคม 2019
600   0

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย เพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “One Piece One Life ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยมี นายบุญเลิศ บูรณูปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

สืบเนื่องจาก พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทาน แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ซึ่งมีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากพระราชดำรัสให้วันนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รวมถึงปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวัน “สิ่งแวดล้อมไทย”

ภายในงานมีกิจกรรม มากมายให้ผู้สนใจ ได้ร่วมทำกิจกรรม อาทิ DIY สุดเก๋ Do if your craft workshop ,นิทรรศการภาพถ่าย และนิทรรศการสร้าง องค์ความรู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆการแสดงจากเยาวชนรณรงค์ “ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” การประกวดเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการประกวดวาดภาพ young Creative Environment Artist เป็นต้น.