เศรษฐกิจ » โครงการพัฒนาและการสาธิตเทคโนโลยีหลักสำหรับการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง

โครงการพัฒนาและการสาธิตเทคโนโลยีหลักสำหรับการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง

18 พฤศจิกายน 2023
281   0

Spread the love

โครงการพัฒนาและการสาธิตเทคโนโลยีหลักสำหรับการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง (Development and Demonstration of Key Technologies for Industrial Production Safety Prevention and Control in Lancang-Mekong Region) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Lancang-Mekong Cooperation) (http://www.lmcchina.org) โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อ พัฒนาแพลตฟอร์มการเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รายการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม สู่สถาบันอุดมศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยโครงการนี้ดำเนินงานโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจัดขึ้นที่โรงแรมอโลม่าเชียงใหม่

ภายใต้การสนับสนุนของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ บริษัท แคส ค๊อกไนเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการนี้เราได้คัดเลือกอุตสาหกรรมโรงสีข้าว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความใกล้เคียงกันในประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทย, สปป. ลาว และประเทศกัมพูชา ซึ่งหากได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการสีข้าว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ โครงการฯ จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ เช่น Internet of Things (IoTs), Artificial Intelligence ด้าน Computer Vision และ OpenBadge Learning Platform มาประยุกต์ใช้ ดังนี้


การใช้เทคโนโลยี IoTs เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในโรงงาน เช่น เซ็นเซอร์เก็บอุณหภูมิและความชื้นในถัง(Silo)เก็บข้าวเปลือก ปริมาณข้าวในถัง การใช้พลังงานในระบบ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียของข้าวใน กระบวนการสีข้าว และการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว การเปิด-ปิดประตู เซ็นเซอร์แก๊สซันเฟอร์ไดออกไซด์ เซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งด้านผลผลิต และด้านชีวิตของพนักงานในโรงงาน


นอกจากนี้โครงการฯ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้าน Computer Vision มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในโรงงาน โดยใช้กล้องอัจฉริยะในการตรวจจับวัตถุและวัตถุอันตราย เช่น มนุษย์ สัตว์ ปืน รถยก หมวกนิรภัย และควันไฟ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น คนแปลกหน้าที่เดินเข้ามาในพื้นที่หวงห้าม หมาหรือแมวที่เข้ามาในพื้นที่การผลิต พนักงานที่ทำงานใกล้รถยกซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พนักงานที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และไฟที่อาจเกิดขึ้นจากการสะสมของความร้อนและก๊าซในโรงสีข้าว เป็นต้น ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่า 97%


โครงการฯ ได้พัฒนาและติดตั้งชุดฝึกอบรม ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาใน 3 ประเทศได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชา(Cambodia University of Technology and Science) ซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรม ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม, ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ, นักวิจัย, นักศึกษาที่สนใจ จำนวนกว่า 400 คน โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม OpenBadge (www.OpenBadge.co) ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา


จากผลของการพัฒนาเทคโนโลยีในโครงการ คณะทำงานมีแผนต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆได้ เช่น การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมสุขภาพ (Digital Health), การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoTs ในการทำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming), การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ต่อไป