หน้าแรก » เชียงใหม่เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสสหคลินิก “ศูนย์บริการแบบครอบคลุมด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

เชียงใหม่เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสสหคลินิก “ศูนย์บริการแบบครอบคลุมด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

15 พฤศจิกายน 2023
658   0

Spread the love

มูลนิธิเอ็มพลัส จัดงานเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสสหคลินิก เชียงใหม่ “การจัดบริการแบบครอบคลุมด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ” ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน142 หมู่ 1 ซอยชมจันทร์ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้แผนงานฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ผ่านโครงการ EpiC ประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) มูลนิธิเอ็มพลัส จึงสามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มประชากรหลักในจังหวัดเชียงใหม่

ภายในงาน นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี คุณแอนดรูส์ เลห์ฮี ผู้แทนกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณเจนนิเฟอร์ อีรี่ ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดร. ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนกาสร้างเสริมสุขภาพ และดร. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ประธานมูลนิธิเอ็มพลัส เข้าร่วมแสดงความยินดีในความก้าวหน้า และความสำเร็จของการทำงานด้านเอชไอวีและเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่

โดยบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ตามยุทธศาสตร์เร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2573

มูลนิธิเอ็มพลัส เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานในด้านการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายรักชาย และกลุ่มสาวประเภทสอง รวมถึงด้านสุขภาพทางเพศและสิทธิทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลาย ทางเพศในระดับประเทศ มูลนิธิเอ็มพลัสมุ่งมั่นในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณภาพของงานบริการด้านสุขภาพทางเพศ รวมถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวกลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้มูลนิธิเอ็มพลัสยังเป็นองค์กรชุมชนที่สามารถจัดบริการ ด้านเอชไอวี และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่สามารถเข้าถึงงบประมาณจากหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศไทยอันจะนำไปสู่การจัดบริการเพื่อชุมชนโดยองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน