สุขภาพ » รพ.ลานนา ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จัดอบรม ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

รพ.ลานนา ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จัดอบรม ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

18 สิงหาคม 2023
293   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

ศูนย์อบุติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา ออกอบรมนอกสถานที่ นำโดย พว.ชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน นำทีมเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ อบรมเรื่อง ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยวิธี CPR ร่วมกับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัต (AED) เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้แก่บุคลากรบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic CPR)ในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ในสถานการณ์เร่งด่วนในห้างได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสอนภาคปฏิบัติในการกู้ชีพ เพื่อทบทวนความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ และนำไปใช้ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (CPR) ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ปลอดภัย รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างทันท่วงที