เศรษฐกิจ » เชียงใหม่ เร่งผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)

เชียงใหม่ เร่งผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)

30 พฤษภาคม 2023
83   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุม Forum “การผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศที่ครอบคลุมทุกด้าน

วันนี้ (30 พ.ค. 66) ที่ ห้องประชุม Convention โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ทเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม Forum “การผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ต่อยอดฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อต่อยอดให้เกิดการผลิต การบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมี ศ.เกีรยติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมการประชุม

จากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566-2570 ได้วางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการสากล เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ และเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยไม่มุ่งเน้นเพียงแต่การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกัน เกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่ชนบท ลดความเหลื่อมล้ำ และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การค้า การลงทุน ในทุกพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ ให้มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษต่อไป