การศึกษา » 5 นักศึกษาแพทย์ รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

5 นักศึกษาแพทย์ รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

29 พฤศจิกายน 2019
1174   0

Spread the love

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เปิดเผยว่า โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับพระราชทานทุนปีนี้ 13 ราย โดยคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือก ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชนฯ 5 ราย และนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้าย

สำหรับผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมีผู้ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2562 ได้แก่

  1. นางสาวกัลยกร  ริ้วรุจา                     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. นายทศวิทย์  ติยะรัตนาชัย                 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. นางสาวพัทธ์ธีรา  วงศ์ตั้งตน             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. นางสาวพรลดา  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. นางสาวศศิธร  เย็นยุวดี                      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์รักในวิชาชีพด้านการแพทย์ เพื่อทำหน้าให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งให้นับเป็นเวลาของการใช้ทุนหลังจากศึกษาแพทย์จบแล้ว

“นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับรางวัลโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จะถูกคัดเลือกอย่างเข้มข้น ทั้งรูปแบบโครงการที่นำเสนอ, การสอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบประวัติส่วนตัวจากบุคคลอื่นรอบข้าง ทำให้การคัดเลือกแต่ละครั้ง ไม่ได้เลือกแค่คนเก่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นคนดีด้วย ส่งผลให้บุคลากรที่รับพระราชทานทุน ถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทางการแพทย์ในประเทศไทย เพราะเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจการวิจัยทางการแพทย์เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายหรือความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกันด้วย โดยปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนรวมทั้งสิ้น 53 ราย”  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ กล่าว

ขณะที่ การผลักดันโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลให้เป็นรูปธรรม จะส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนให้ผลิตงานวิจัยที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อพัฒนาและสร้างงานวิจัยที่มัคุณค่าทางการแพทย์ร่วมกัน ระหว่างผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนและอาจารย์แพทย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์ และยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก