เศรษฐกิจ » เปิดอย่างเป็นทางการ “งานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 29” สินค้าหัตถกรรมและ OTOP ของภูมิภาค ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

เปิดอย่างเป็นทางการ “งานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 29” สินค้าหัตถกรรมและ OTOP ของภูมิภาค ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

29 พฤศจิกายน 2019
808   0

Spread the love

29 ธันวาคม 2562 นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ,นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนางวัชรา จีรประภาพงศ์ ประธานจัดงานหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29 ร่วมกันเปิดงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 29 (Gift Fair 2019) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “หัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 29 (Gift Fair 2019)” ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นั้น การจัดงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ที่มีมาอย่างต่อเนื่องถึง 29 ปี นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้กับสินค้า OTOP และ SMEs ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันรวมทั้งการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ ที่จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยตรง นอกจากนี้ยังจะสามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ AEC ได้ในอนาคต

งานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้ร่วมกันจัดขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นการยกระดับและพัฒนามาตรฐานสินค้าหัตถกรรมและ OTOP ของภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และทำให้สินค้าของตนเองเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้กลุ่มผู้ประกอบการ Startup ได้มีโอกาสทางด้านการตลาดและได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทำธุรกิจ

นางวัชรา จีรประภาพงศ์ ประธานจัดงาน

 

ด้านนางวัชรา จีรประภาพงศ์ ประธานจัดงานหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29 กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน “หัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก (Gift Fair) ”มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นปีที่ 29 แล้ว มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ทำให้มีโอกาสขยายช่องทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า และสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง