เศรษฐกิจ » พาณิชย์ จ.ชม.ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ฯ เพิ่มช่องทางตลาดเกษตร

พาณิชย์ จ.ชม.ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ฯ เพิ่มช่องทางตลาดเกษตร

25 กุมภาพันธ์ 2023
90   0

Spread the love

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดในงานวันครบรอบตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัยปีที่ 19”

 

นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดตลาดนัด     ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัยภายในงานวันครบรอบตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัยปีที่ 19” เกิดจากการบูรณาการระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและพัฒนากิจกรรม ในพื้นที่ตลาดร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชนในการเข้าถึงอาหารพืชผักปลอดสารพิษ โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ภายในศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) โดยกรมการค้าภายใน ซึ่งเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด แก้ปัญหาราคาตกต่ำ และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางตลาดและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการของชุมชนและเกษตรกร เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าสนใจ ให้กับผู้บริโภคได้รู้จักศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและจูงใจให้เกิดการซื้อขายสินค้า โดยใช้การบริโภคภายในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า กิจกรรมสาธิตการทำขนม การเปิดให้เข้าชมแปลงผักปลอดสารพิษ ชมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของส่วนสาธิตของคณะเกษตรศาสตร์ การจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตร Agtrace CMU และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย (Farm Outlet) เปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์ เวลา 06.00 – 12.00 . จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้าพืชผักปลอดสารพิษและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จากกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง