สุขภาพ » สภาอุตฯ ขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี สนับสนุนมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลห่างไกล

สภาอุตฯ ขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี สนับสนุนมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลห่างไกล

27 พฤศจิกายน 2019
768   0

Spread the love

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี สนับสนุนและมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลห่างไกล พร้อมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ยางนา-ขี้เหล็ก ถนนเชียงใหม่ลำพูนหวังกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมชูโครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการในทุกมิติ

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2526 เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมอันมิได้มุ่งหวังผลกำไร สังกัดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแห่งแรกของประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมไทย ในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม มีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน บทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปีที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของสมาชิก ให้พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ตลอดจนผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของภาคอุตสาหกรรม ในด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสที่ปีนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานครบรอบ 36 ปี ประกอบกับเป็นปีมหามงคลที่พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 8 รอบ จึงมีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่จะจัดสร้างพระพุทธรูปเป็นที่ระลึก พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธสิหิงค์ (เชียงแสน สิงห์ ๑) ขึ้น เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ จึงเกิดโครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กับกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี ขึ้น โดยได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลห่างไกล คือ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโรงพยาบาลอมก๋อย โรงพยาบาลดอยเต่า นอกจากนี้ยังมอบเงินสนับสนุน โรงพยาบาลสวนดอก และ สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,296,206.54 บาท อุปกรณ์การแพทย์และเงินสนับสนุนที่สภาอุตสาหกรรมฯได้มอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะได้มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือสังคม สำหรับโรงพยาบาลห่างไกลได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลมีความต้องการใช้จริงและจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด ในส่วนของสมาคมยางนาจะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ถนนเส้นวัฒนธรรมให้คงอยู่กับจังหวัดเชียงใหม่สืบไป

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากขึ้น ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมจะให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีกิจกรรมดีๆให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมอีกหลายโครงการ นอกจากนี้การรวมตัวกันของภาคเอกชน 3 สถาบันและหน่วยงานพันธมิตร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จะได้เข้าไปมีบทบาทในการทำหน้าที่เสนอประเด็นปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการค้าการลงทุนของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเรื่องฝุ่นควันที่ภาคเอกชนได้มีการตั้งคณะทำงานและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและสมาชิกนั้น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางในการดำเนินงานที่เน้นให้ความช่วยเหลือและมุ่งประโยชน์ต่อสมาชิกในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาธุรกิจของตนเองและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ Northern Thailand Food Valley รวมถึงกิจกรมเพิ่มโอกาสทางการตลาด อาทิ การจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ งาน Gift Fair งาน New North ในปี 2020 มีแผนงานที่จะจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือภายใต้ชื่องาน “FTI Fair 2020” อีกด้วย