หน้าแรก » เชียงใหม่ Workshop สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์

เชียงใหม่ Workshop สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์

16 กุมภาพันธ์ 2023
258   0

Spread the love

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ  จัดอบรม “1212 ETDA Workshop สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” มุ่งสร้างความตระหนักรู้ และรู้เท่าทันภัยออนไลน์

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 66 ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม “1212 ETDA Workshop สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” ซึ่ง สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ รู้เท่าทัน มีภูมิคุ้มกัน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ได้อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ “ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไหร่ เราดูแล”

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้ดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาสังคมออนไลน์ หรือ 1212 ETDA เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ปัญหา ที่เกิดจากการซื้อขายออนไลน์ การกระทำความผิดตามพระราชทานบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์  หากประชาชนพบเห็นเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ภัยคุกคามทางออนไลน์ หรือ ข้อสงสัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ สามารถแจ้งปัญหาร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1212 หรือที่อีเมล 1212@mdes.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง