สุขภาพ » โรงพยาบาลลานนา ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลหลัก ในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2566

โรงพยาบาลลานนา ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลหลัก ในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2566

19 มกราคม 2023
306   0

Spread the love

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งหัวหน้าแผนกทุกฝ่าย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ นำโดย นายแพทย์พลเลิศ พันธุ์ธนากุล และอาจารย์กฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมทั้ง นางสาวประพิศ ไพยารมณ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ, นางสาวรุ่งรัตน์ พงษ์ชมภู นักวิชาการประกันสังคม 4 ทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล เอกสารข้อมูลสถานพยาบาล ระบบเวชระเบียนผู้ป่วย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยลงตรวจพื้นที่หน้างานทุกแผนก และบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาล รวมทั้งดูระบบด้านการให้บริการของโรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2566

เพื่อควบคุมการบริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม โดยครั้งนี้ทีมผู้ตรวจฯ ยังให้คำปรึกษาเรื่องการให้บริการแก่ผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อโรงพยาบาลลานนาจะสามารถเข้าเป็นโรงพยาบาลในดวงใจของผู้ประกันตน ที่ไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลลานนาเป็นสถานพยาบาลหลัก มากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว จึงจำเป็นจะต้องรักษามาตรฐานในการให้บริการ และปรับปรุงพัฒนาอยู่อย่างเสมอ เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่มากขึ้นในทุก ๆ ปี