สังคม » ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุทางถนน

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุทางถนน

28 ธันวาคม 2022
190   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้ การอํานวยความสะดวกและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ .. 2566 ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่  4 มกราคม 2566 เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2566 รัฐบาลได้มีการประกาศเป็นวันหยุดยาวประกอบกับเป็นเทศกาลท่องเที่ยวของ จังหวัด เชียงใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่จํานวนมาก มาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของตามสถานที่ ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และมีการเดินทางของประชาชนเพื่อกลับภูมิลําเนาโดยใช้รถส่วนตัวหรือรถ โดยสารสาธารณะอย่างหนาแน่น ซึ่งเป็นช่วงสําคัญที่จะต้องคอยเฝ้าระมัดระวังความปลอดภัยการเดินทางบนท้อง ถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ทุกหน่วยจะต้องร่วมกันช่วยลดอุบัติเหตุ ตํารวจภูธรภาค 5 โดย พล...ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช..5, พล...กฤตธาพล ยี่สาคร รองผบช..5,พล...ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก..จว.เชียงใหม่ และกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนจึงได้เตรียมความพร้อมในการอํานวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวัง อุบัติเหตุสําหรับการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าวดังนี้

1.สําหรับการขนส่งสาธารณะ กลุ่มงานจราจร .จว.เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจอํานวยความสะดวกด้าน การจราจรตามสถานีขนส่งสาธารณะ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีขนส่ง ผู้โดยสารเชียงใหม่ (อาเขต) และสถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถยนต์ โดยสารสาธารณะ และมีการตั้งจุด/ตรวจวัดความเร็วรถโดยสารสาธารณะ/รถทั่วไป เป็นระยะ

2.สําหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมความพร้อมในการเดินทาง วางแผนการเดินทางศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่หมาย เส้นทางจุดพักรถ เส้นทางเลี่ยงเมือง เส้นทางรองจุดก่อสร้างทาง จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านตามแยกสําคัญที่มีการจราจรคับคั่งเพื่อลดระยะเวลาเดินทาง ตรวจเช็คความพร้อมของ ยานพาหนะจัดเตรียมเอกสารประจํารถให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาอย่างใด ไม่ขับรถ ขณะร่างกายไม่พร้อม ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาวินัยจราจร มีสติไม่ประมาท มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน ร่วมทาง

3.ในช่วงดังกล่าวตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการประกาศคําสั่งของเจ้าพนักงานจราจรห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ใช้เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยคํา ดอยอินทนนท์ และดอยอ่างขาง

4.สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสําคัญยอดฮิตในช่วงดังกล่าว เช่น กิ่วแม่ปานดอยอิน ทนนท์ดอยม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง แม่กําปอง วัดพระธาตุดอยคํา ตลาดวโรรส ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนคน เดิน และบริเวณที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ศึกษาข้อมูลการเดินทาง สภาพเส้นทาง สภาพการจราจร ลานจอด ของที่หมายเพื่อให้สะดวกปลอดภัยในการเดินทางเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมี นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปยังสถานที่ดังกล่าวจํานวนมาก

5.ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย

SMART

SMlLE

SALUTE

STANDARD

SERVICEMlND มีจิตวิญญาณในการบริการประชาชน

บุคลิกท่าทางที่เหมาะสม สง่างาม ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อมไม่แข็งกร้าว

มีมาตรฐาน มีองค์ความรู้เหมาะสมต่อการเป็นเจ้าหน้าที่จราจร

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเดินทาง

6.กลุ่มงานจราจร .จว.เชียงใหม่จะมีการนํามาตรการ 10  รสขม

1.ไม่ขับรถเร็ว

2ไม่ขับรถย้อนศร

3.ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร

4.คาดเข็มขัดนิรภัย

5.พกใบขับขี่

6.ไม่แซงในที่คับขัน

7.เมาไม่ขับ

8.สวมหมวกนิรภัย

9.มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย

10.ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

มาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจะนําเทคโนโลยีมาบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการใช้กล้องอัจฉริยะ(AI) เข้ามาตรวจสอบ การกระทําความผิด เรื่องการไม่สวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเพิ่ม ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้มีการสร้างวินัยจราจรเริ่มจากตัวผู้ขับขี่ เอง โดยเริ่มบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมาในการจัดการจราจรและอํานวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ .. 2566 นี้ได้ระดมและจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร เจ้าหน้าที่อาสาจราจรออกปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น จํานวน 300 นาย มาร่วมช่วยกันลดสถิติอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ทําให้ช่วง เทศกาลสําคัญดังกล่าวมีแต่ความสุข ความสนุกสนาน ตั้งสติก่อนสตาร์ท เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ขับไม่ไว งดใช้ โทรศัพท์ ด้วยความปรารถนาดีจากตํารวจภูธรภาค 5 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารสภาพการจราจรจากเพจกลุ่มงานจราจร .จว.เชียงใหม่ และแอปพลิเคชั่นไลน์ @Trafficcm หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์วิทยุจราจร กลุ่มงานจราจร ตํารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่โทร053-235595 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน