หน้าแรก » รองปลัดสำนักนายกฯ ติดตามการพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ในจังหวัดเชียงใหม่

รองปลัดสำนักนายกฯ ติดตามการพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ในจังหวัดเชียงใหม่

9 ธันวาคม 2022
212   0

Spread the love

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่า ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาแม่น้ำคูคลองทั่วประเทศ พร้อมขอประชาชนร่วมกันดูแลแม่น้ำลำคลองให้เปรียบเสมือนเส้นเลือดของชีวิต

วันที่ 9 ธ.ค. 65 นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาคูคลอง  ที่ คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่  ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาแม่น้ำคูคลองทั่วประเทศ  ซึ่งคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่  เป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งด้านระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น คนชุมชนเมือง โดยจากการลงพื้นที่ พบว่า คลองแม่ข่าได้รับการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก  ด้วยมีแผนแม่บทที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขณะที่การจัดการด้านที่อยู่อาศัยใหม่ ก็ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนที่อาศัยอยู่เดิมเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ การดำเนินการในทุกขั้นตอน ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกคน  โดยจะมีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อทำให้คลองแม่ข่า เป็นคลองที่มีธรรมชาติสวยงาม ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคต

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้พยายามที่จะส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพของคนบริเวณชุมชนริมคลองแม่ข่าตลอดเส้นทาง  ซึ่งจะทำให้การพัฒนาคลองแม่ข่าคืบหน้าไปได้รวดเร็วขึ้น การทำลายสิ่งแวดล้อม การทำให้เกิดภาวะน้ำเสีย หรือการปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่ก็จะน้อยลงตามไปด้วย  อย่างไรก็ตาม  ต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนเป็นเจ้าของคลองแม่ข่าร่วมกัน  และจะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลไม่ให้คลองต่าง ๆ เกิดน้ำเน่าเสีย ไม่ว่าจุดใดก็ตาม  โดยอยากให้ทุกคนร่วมกันดูแลแม่น้ำลำคลองให้เปรียบเสมือนเส้นเลือดของชีวิต  โดยเชื่อมั่นว่า หากดูแลน้ำในคลองอย่างสม่ำเสมอ  คลองก็จะสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้.