การศึกษา » ม.แม่โจ้ จัด Maejo Innovation day 2022 ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย พร้อมประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

ม.แม่โจ้ จัด Maejo Innovation day 2022 ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย พร้อมประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

7 ธันวาคม 2022
215   0

Spread the love

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (MAP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีกิจกรรม Maejo Innovation day 2022 พร้อมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และพิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับนักวิจัยและหน่วยงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Maejo Innovation day 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดโดยการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิจัยให้สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านช่องทางการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยถือเป็นการประกาศเกียรติคุณสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้มีนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปสู่ภาคธุรกิจอย่างมีศักยภาพ มีการเสวนาในหัวข้อ “เทรนด์การทำวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับหน่วยงาน/นักวิจัย ที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองมากที่สุด ดังนี้

– นักวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมากที่สุด ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

– หน่วยงานที่ยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมากที่สุด ได้แก่
คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

– นักวิจัยที่ยื่นแจ้งข้อมูลจดลิขสิทธิ์มากที่สุด ได้แก่
นายยมนา ปานันท์ สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์

– หน่วยงานที่ยื่นแจ้งข้อมูลจดลิขสิทธิ์มากที่สุด ได้แก่
คณะเศรษฐศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ตร.สุรชัย กังวล คณบดีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

– หน่วยงานที่มีการอนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัยมากที่สุด ได้แก่
คณะวิศวกรรมและอุดสาหกรรมการเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.กาญจนา นาคประสม รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุดสาหกรรมเกษตร ฝ่ายบริการวิชาการ และวิจัย

สำหรับผลงานวิจัยที่จะเข้าร่วมลงนามอนุญาตใช้สิทธิในผลงานครั้งนี้มี ได้แก่

ชื่อผลงาน กระบวนการผลิตกาแฟสกัดเย็นโดยใช้เทคนิคอัลตร้าโชนิกส์ร่วมกับเทดนิคการกวนผสมสาร
ผลงานโดย ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม สังกัด คณะวิศวกรรมและอุทสาหกรรมเกษตร
ร่วมกับ บริษัท บ้านเปรม จำกัด

ชื่อผลงาน ระบบการตั้งค่าควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคู่ตัวยทฤษฎีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
ผลงานโดย รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อะกรี-เทค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผลงาน กระบวนการพัฒนาตะกอนไบโอฟลอคแบบแห้ง
ผลงานโดย ผศ.ดร.นิสรา กิจเจริญ สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ร่วมกับ บริษัท นายไบโอ

ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ E-book สำหรับจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์
ผลงานโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมกับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ตลอดจนการแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากบริษัทที่จะถูกผลิตและจำหน่ายออกสู่ตลาดต่อไปในอนาคต งานนี้จัดเป็นงานสำคัญงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่ตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 2 คือ พัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่ง