สังคม » อบจ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ประจำปี 2565

อบจ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ประจำปี 2565

4 ธันวาคม 2022
168   0

Spread the love

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 พันจำเอกวิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกันเปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศตามมติของการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ให้ทุกวันที่4 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสถึง สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกเมื่อครั้งเสด็จออกให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิลาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่สี่ธันวาคม 2532 เพื่อตรัสเตือนคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในประเทศ และทั่วโลก โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และให้ถือเป็นหน้าที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นับเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนของทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม โดยได้บูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย และภาคเอกชนได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ภายใต้โครงการ “วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565”

ทั้งนี้ ความสำเร็จจากพลังแห่งการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายจะช่วยกันปลุกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนในการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของไทย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางเลือกให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อ มและทรัพยากรของไทยต่อไป