สังคม » STep ร่วมกับ มช. จัดพิธีมอบรางวัลการออกแบบ ผลงานสร้างสรรค์ ทรงคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา ในงาน Creative Design Awards 2022

STep ร่วมกับ มช. จัดพิธีมอบรางวัลการออกแบบ ผลงานสร้างสรรค์ ทรงคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา ในงาน Creative Design Awards 2022

4 ธันวาคม 2022
362   0

Spread the love

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก: ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประกาศผลพร้อมพิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design Awards) ประจำปี 2022 แก่นักออกแบบเจ้าของผลงานอันโดดเด่น ทรงคุณค่า ทั้งสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ผศ.ดร.เอกชัย  มหาเอก รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารอุทยานฯ (STeP) พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาและกรรมการตัดสินรางวัล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มี ชื่อเสียงทั่วประเทศจากหลากหลายสาขา ร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับผู้รับมอบรางวัล ก่อนปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการออกแบบร่วมกัน

กิจกรรมภายในงานมีด้วยกัน 3 ส่วน โดยมีพิธีมอบรางวัล Creative Design Awards 2022 เป็นกิจกรรมชูโรง ซึ่งในปีนี้จัดแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 8 สาขา ประกอบด้วย สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาการออกแบบสื่อสมัยใหม่ สาขาการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและการสร้างตราสินค้าสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ สาขาล้านนาสร้างสรรค์ และสาขาผลงานจากโปรเจค นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้ผลงานออกแบบสร้างสรรค์และโดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ทั้งสิ้น 30 ผลงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเช่นนี้ในอนาคตต่อไป โดยผลงานดังกล่าว จะถูกจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการ (Creative Design Exhibition) ณ อาคารเรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022 (Chiang Mai Design Week 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2565 โดยเปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม Creative Design Networking ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลและบุคลากรในแวดวงการออกแบบได้พบปะ พูดคุย เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดร่วมกันอีกด้วย

ทั้งนี้ นักออกแบบและเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมในการต่อยอดรางวัลไปสู่เวทีในต่างประเทศ รวมไปถึงการสนับสนุนทั้งในด้านการตลาด การจัดนิทรรสการออนไลน์ การเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design Award) นั้น จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ริเริ่มในปี 2555 โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก: ล้านนาสร้างสรรค์ ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ครอบคลุมใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ได้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับนักออกแบบ อีกทั้งเป็นการเชิดชูอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาที่มีความแตกต่างกันทางด้านมรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณค่าอันโดนเด่นของล้านนาสร้างสรรค์ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นท้องถิ่นให้คงอยู่