สังคม » อบจ.เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงผลสรุปการศึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า

อบจ.เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงผลสรุปการศึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า

18 พฤศจิกายน 2022
244   0

Spread the love

อบจ.เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงผลสรุปการศึกษาออกแบบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า ก่อนจัดทำบทสรุปการออกแบบโครงการ เพื่อยื่นขอรับจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการจากรัฐบาล คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2565 นี้

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 65 ที่ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนท้องถิ่น  จึงจำเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ ตลอดจนได้มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ  ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ และหารือแนวทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (กลุ่มย่อย)  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการมาแล้ว

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ปัจฉิมนิเทศ) เพื่อสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการ โดยเฉพาะแนวทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อนำไปประกอบการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ

สำหรับผลสรุปจากการศึกษา พบว่า แต่ละพื้นที่มีการพิจารณาแนวทางเลือกที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่  ซึ่งประกอบด้วย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะพิจารณาติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียย่อยในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง คือ ที่บริเวณหมู่บ้านมั่นคง หมู่ที่ 2 , บริเวณริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 บ้านชะเยือง และ บริเวณสุสานบ้านป่ารวก หมู่ที่ 6  ด้านเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการปรับปรุง CSO ที่ชำรุด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งพิจารณารวบรวมน้ำเสียจากลำห้วย และลำเหมืองอื่นๆ ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง  เข้ามาทำการบำบัดที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ  เพื่อไม่ให้น้ำเสียไหลลงคลองแม่ข่าได้  ขณะที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า จะเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร  ซึ่งเป็นระบบที่อาศัยธรรมชาติในการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย

ทั้งนี้ เมื่อผ่านการประชุมในวันนี้แล้ว ทางบริษัทที่ปรึกษา จะทำการรวบรวมเป็นบทสรุปผลการศึกษาออกแบบทั้งหมด ส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อที่จะส่งต่อไปขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการจากทางรัฐบาลต่อไป  โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปลายปี 2565 นี้.