การศึกษา » ดาราวิทยาลัย โชว์ผลงานด้านการศึกษาและความสามารถของนักเรียน ผ่านกิจกรรม Happy Life @ Dara Academy

ดาราวิทยาลัย โชว์ผลงานด้านการศึกษาและความสามารถของนักเรียน ผ่านกิจกรรม Happy Life @ Dara Academy

25 พฤศจิกายน 2019
664   0

Spread the love

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Happy Life @ Dara Academy โชว์ผลงานการจัดการศึกษาและความสามารถของเด็กนักเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Happy Life @ Dara Academy ซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนดาราวิทยาลัย สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนดาราวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ได้เห็นถึงความพร้อมของโรงเรียนรอบด้าน ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงเรียนที่สมบูรณ์แบบ คือ โรงเรียนที่มีสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งโรงเรียนดาราวิทยาลัย ถือเป็นโรงเรียนที่มีความสมบูรณ์แบบโรงเรียนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เห็นได้จากการที่โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง สามารถพัฒนาให้ก้าวเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคต

สำหรับการจัดงาน Happy Life @ Dara Academy ในค่ำคืนนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว และผู้สนใจได้เห็นถึงความพร้อมของโรงเรียนรอบด้าน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน การแสดงของนักเรียนจากการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น การแสดงความสามารถด้านต่างๆ ของนักเรียนที่เข้ารับการฝึกทักษะ จนสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด เช่น การขับร้องเพลง การแสดงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสต์ศาสนา นิกายโปรแตสแตนท์ ก่อตั้งมาแล้วถึง 141 ปี มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะ เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรอบรู้ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข