สังคม » ปภ.เชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนการบัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.2565

ปภ.เชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนการบัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.2565

26 สิงหาคม 2022
271   0

Spread the love

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังทุกหน่วยงานร่วมฝึกซ้อมแผนการบัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น

วันนี้ (26 ส.ค. 65) ที่ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนการบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ กรณีอุทกภัย ประจำปี 2565 เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดบทบาทภารกิจ ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ จำนวน 100 คน ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ

สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ เป็นการจำลองที่ตั้งของศูนย์บัญชาการจังหวัดตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด โดยฝึกในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Tabletop exercise : TTX) ซึ่งได้นำสถานการณ์การเกิดอุทกภัยจาก “พายุมู่หลาน” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม มากำหนดเหตุการณ์สมมุติ โดยเป็นการฝึกตอบโต้สถานการ์ฉุกเฉินตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ระดับ ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ฝึกวางแผนการปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามลำดับความรุนแรง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ทบทวนแก้ไขแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในครั้งนี้ไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น เพื่อลดผลกระทบ ความรุนแรง และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน