สังคม » ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่

25 สิงหาคม 2022
230   0

Spread the love

พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝน ปี 2565

วันนี้ (25 ส.ค. 65) พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโครงการประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะฯ ได้รับฟังการนำเสนอแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า จากอิทธิพลของพายุมู่หลาน ในช่วงวันที่ 11- 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำสะสมมากกว่าปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีปริมาณน้ำเต็มความจุทุกแห่ง และจากการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าว่าจะมีพายุลูกใหม่ที่อาจส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักอีกครั้ง ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่ 1 จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการเร่งระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อรองรับปริมาณน้ำจากอิทธิพลของพายุดังกล่าว พร้อมทั้งมีการสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยตามรายทางน้ำ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำให้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันล่วงหน้าอีกด้วย ทั้งนี้ ปริมาณกักเก็บน้ำที่มีมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาทำให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤแล้งที่จะถึงนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละพื้นที่อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในเขตเมือง 11 จุด ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ยังได้รับฟังการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “คลองสวย น้ำใน ไหลดี ชุมชนมีสุข” โดยอดีตบริเวณริมคลองแม่ข่ามีสภาพแวดล้อมที่ทรุดโทรม แออัด ขาดระบบสาธารณูปโภค และความปลอดภัย ผู้คนอยู่ในสถานะที่อาศัยอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้มีการพัฒนาฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ริมคลองได้อย่างถูกกฎหมาย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะฯ ได้เยี่ยมชมการควบคุมปิด-เปิดประตูระบายน้ำท่าวังตาล พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝน ปี 2565 และนำปรับใช้ร่วมกับแผนการดำเนินงานอื่นๆ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่ดีและสามารถจัดการบริหารน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น