ท่องเที่ยว » ไนท์ซาฟารี มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมพิธีปิดโครงการจัดอบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565

ไนท์ซาฟารี มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมพิธีปิดโครงการจัดอบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565

5 สิงหาคม 2022
396   0

Spread the love

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมพิธีปิดโครงการจัดอบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกฤษดา ลาพิมล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวถึงโครงการอบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565 ว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อผลิตผู้นำเที่ยวของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขึ้น และเพื่อสนับสนุนเยาวชน ผู้สูงอายุ ในชุมชนเขตพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้ได้รับประสบการณ์การเป็นยุวชนอาสา ได้พัฒนาอาชีพ ได้สร้างงาน พร้อมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ต่อไป

โครงการจัดอบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565 นี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นยุวชนอาสา จำนวน 30 คน และผู้สูงอายุ บ้านไร่กองขิงและบ้านเหมืองกุง จำนวน 10 คน ได้การเข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้พร้อมปฏิบัติงานจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยฝึกอบรมภาคทฤษฎีก่อนฝึกปฏิบัติการจริง ทั้งความรู้พื้นฐาน, ความรู้เฉพาะอาชีพ, ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเบื้องต้น (อังกฤษ, จีน) และภาคปฏิบัติโดยลงพื้นที่ในส่วนแสดงสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย Jaguar Trail Zone, Savanna Safari Zone, Predator Prowl Zone, งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจากชุมชน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 2565