เศรษฐกิจ » คลอดแผนพัฒนากำลังคนเชียงใหม่ 2566-2570:ถึงเวลาดูดแรงงานคืนถิ่น

คลอดแผนพัฒนากำลังคนเชียงใหม่ 2566-2570:ถึงเวลาดูดแรงงานคืนถิ่น

29 กรกฎาคม 2022
146   0

Spread the love

สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดเชียงใหม่ (กพร.ปจ) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระพิจารณาสำคัญคือ พิจารณาร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ 2566-2570 (สามารถสแกนแผนเต็มตาม QR Code ได้เพื่ออ้างอิงหรือคลิกลิงค์)

ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเรื่องนำแผนพัฒนากำลังคนเชื่อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2566-2570 ที่จะคลอดเช่นกันภายในเดือนกันยายนนี้ ที่จะผนวกวางแผนกำลังคนตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ฟื้นเศรษฐกิจที่เป็นจุดแข็งของเชียงใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ซึ่งไม่หนีเรื่องท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งเพราะโครงสร้างเมืองและเศรษฐกิจออกแบบไว้รองรับกว่า 60% ของโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนที่จะเสริมและค่อยปรับเสริมต่อไปคือเกษตร เกษตรแปรรูป, อาหารสำหรับอนาคต-Gastronomy รวมถึงการปั้นธุรกิจเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Creative Economy) ที่จะสอดคล้องกับ แนวทางการส่งเสริม SME ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 และ ทิศทางการดำเนินงานของ สสว. ในระยะ 5 ปี รวมถึงการพัฒนากลไกการส่งเสริม SME ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
สถานการณ์ปัจจุบัน โครงสร้างแรงงานในเชียงใหม่เปลี่ยนไปในช่วง 2 ปี คือแรงงานฝีมือเปลี่ยนแปลงอาชีพเพื่อให้รอดจากวิกฤติโควิด, แรงงานคุณภาพยังไหลไปกรุงเทพและดิ้นรนจะไปทำงานต่างประเทศ , แรงงานที่ป้อนธุรกิจใหม่ ๆ เชิงนวัตกรรมไม่เพียงพอ, จำนวนผู้สูงวัยเบียดสถิติประชาชนให้แกนแรงงานขับเคลื่อลดลง ขณะที่สถานการณ์เชียงใหม่ด้านท่องเที่ยวเพิ่ม ตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วคืออุตสาหกรรม Hospitality ด้านสปา นวดแผนไทย ขาดแคลนหนัก ไม่สามารถเติมได้เพราะได้ไหลไปทำงานส่วนตัว ไปภาคการเกษตรมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวเริ่มมีสัญญาณบวก โรงแรมเริ่มทยอยฟื้น การหาแรงงานเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวยังเหนื่อย เป็นเพียงตัวอย่างที่เป็นโจทย์ใหญ่ในการมองระยะยาว 5 ปีที่เราไม่อยากให้ลูกหลานไปทำงานต่างถิ่น อยากให้อยู่พัฒนาเชียงใหม่ การพัฒนาฝีมือแรงงานป้อนระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับจุดแข็งของเมือง ต้องดันกันอีกหลายยกครับ