สังคม » เชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

เชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

22 พฤศจิกายน 2019
928   0

Spread the love

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2562 จำนวน 259 ทุนๆ ละ 5,000 บาท โดยผู้รับทุนการศึกษารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม จากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ทั้งยังเป็นการสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษอีกด้วย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การพัฒนาบุตรหลาน ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระในระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง จึงขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกท่าน มีความอดทน มุ่งมั่น ในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

สำหรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม เกิดขึ้นโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ที่ทรงเล็งเห็นว่าเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งยังคงห่วงใยเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่ม สำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และได้รับการรับรองเป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548