สังคม » เชียงใหม่ เน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน มุ่งสู่การเป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

เชียงใหม่ เน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน มุ่งสู่การเป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

8 มิถุนายน 2022
456   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน มุ่งสู่การเป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านให้มีความสุขและมีคุณค่า

วันนี้ ( 8 มิ.ย. 65 ) ที่ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งการบริหารจัดการการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นักศึกษาตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการระดับสูงจากกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 40 คน

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึง เป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง (City of Life and Prosperity) ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อาศัยและผู้มาเยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล

โดยเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.2566 – 2570 เน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ มุ่งหวังให้ประชากรมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า และมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง สามารถพัฒนาต่อยอดด้านการค้าการลงทุนได้ ด้านสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และด้านการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี

สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ นักศึกษาตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง จะได้รับรับฟังแนวทางการบริหารบ้านเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสินค้า OTOP “เชียงใหม่ศิลาดล” ซึ่งเป็นต้นแบบของธุรกิจที่ส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนาและเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น การดูงานบริหารจัดการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การส่งเสริมอาชีพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ และศึกษาดูงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เรียนรู้การส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและ Start-up เป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป