สังคม » สว.ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าว เทศบาลตำบลแม่คือ

สว.ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าว เทศบาลตำบลแม่คือ

2 มิถุนายน 2022
304   0

Spread the love

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แนะ ขอให้มีตารางการออกอากาศที่ชัดเจน และนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (2 มิ.ย. 65) นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหอกระจายข่าวเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภา และคณะกรรมการโครงการวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชนและผู้นำชุมชน

เทศบาลตำบลแม่คือ มีประชากรประมาณ 60,000 คน พื้นที่ 14 ตำบล 112 หมู่บ้าน มีเสียงตามสาย 117 แห่ง บางหมู่บ้านที่มีพื้นที่กว้างจะมี 2 จุด และทั้งหมดใช้การได้ดี โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ จึงได้ใช้หอกระจายข่าวที่มีการเดินสายเชื่อมครอบคลุมทุกหมู่บ้าน มีลำโพงออกอากาศ 87 ตัว กระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน ขณะที่แต่ละหมู่บ้านก็จะมีการประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกชั้นหนึ่ง จนทำให้เทศบาลตำบลแม่คือประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดเป็นอย่างดี จนทำให้อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 ถึง 82 เปอร์เซ็นต์

สำหรับข้อมูลข่าวสารที่เทศบาลตำบลแม่คือนำมาบอกเล่าถ่ายทอดสู่ประชาชนในพื้นที่ ผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายนั้น มาจากการประชุมประจำเดือนของอำเภอ กลุ่มไลน์ “PR CHIANGMAI กับหอกระจายข่าว” ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือราชการแจ้งด่วน รวมถึงจากกลุ่มไลน์ของฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม พบว่าปัญหาหลักของหอกระจายข่าวเทศบาลตำบลแม่คือ คือสัญญาณเสียงไม่ชัดเจนในบางจุด และบุคลากรด้านการจัดรายการเสียงตามสาย ไม่มีความชำนาญในการพูด ประกาศ ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือและสมาชิกหอกระจายข่าว ให้มีทักษะการจัดรายการที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

ด้าน นายจิรชัย มูลทองโร่ย ได้ให้คำแนะนำว่า การจัดรายการเสียงตามสาย หรือ หอกระจายข่าว ควรมีตารางการออกอากาศที่ชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ เพื่อการติดตามรับฟัง โดยขอให้นำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาบอกเล่าสู่ประชาชน พร้อมขอให้มีการเปิดเพลงเสียงตามสายก่อนเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักชาติแก่ประชาชนคนรุ่นใหม่ ให้รู้รักสถาบันหลักของชาติ ทั้งนี้ จะได้มีการนำข้อมูลไปหารือกับกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขยายผลการทำงานของหอกระจายข่าวต่อไป