สังคม » GISTDA ลงพื้นที่ภาคเหนือส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน

GISTDA ลงพื้นที่ภาคเหนือส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน

26 เมษายน 2022
617   0

Spread the love

วันที่ 26 เมษายน 2565 ห้องอยุธยา โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วมให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ และแก้ปัญหาภัยไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง

ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์ และบริหารภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นนำเทคโนโลยีจากดาวเทียมมาประยุกต์ เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร พิษณุโลกตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำพูน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนป้องกัน ควบคุม บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่น ละอองในประเทศไทย

ด้าน นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในกลุ่มของจังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ โดยจะมีการการนำเสนอระบบติดตามและให้บริการข้อมูล ด้านไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่กลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ

อย่างไรก็ตาม GISTDA ได้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านไฟป่าหมอกควันในทุกปี พร้อมพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันอย่างทันท่วงที ทั้งด้านการวิเคราะห์ การคาดการณ์ และการรายงานผลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตลอดจนนำข้อมูล GIS จังหวัดและข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่17 จังหวัดภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ