สังคม » GISTDA ลงพื้นที่ภาคเหนือส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน

GISTDA ลงพื้นที่ภาคเหนือส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน

22 เมษายน 2022
384   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้ ห้องเบญจรงค์ โรงแรม เวียงลคอร จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วมให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ และแก้ปัญหาภัยไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง

นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นนำเทคโนโลยีจากดาวเทียมมาประยุกต์ เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มพื้นที่ 17 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำพูน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนป้องกัน ควบคุม บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่น ละอองในประเทศไทย

 ทั้งนี้ การแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองยังคงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญ และมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทุ่มเทสรรพกำลัง องค์ความรู้ และทรัพยากร เพื่อควบคุมและบริหารจัดการแหล่งกำเนิดปริมาณฝุ่นละอองไม่ให้สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และปฏิบัติงานป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง บนหลักการขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหานางกานดาศรี กล่าว

อย่างไรก็ตาม  GISTDA ได้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านไฟป่าหมอกควันในทุกปี พร้อมพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันอย่างทันท่วงที ทั้งด้านการวิเคราะห์ การคาดการณ์ และการรายงานผลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตลอดจนนำข้อมูล GIS จังหวัดและข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ