เศรษฐกิจ » เชียงใหม่ รับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพ

เชียงใหม่ รับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพ

24 มีนาคม 2022
342   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากำลังคนอย่างมีศักยภาพ ผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน

วันนี้ (24 มี.ค.65) ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ เป็นผู้มอบนโยบายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีการรับมอบนโยบายทั้งหมด 3 ประเด็น คือ การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ขอให้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด โดยใช้กลไกลของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ในการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพองค์กรทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมกำลังคนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ผลักดันให้แผนพัฒนากำลังคนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง

การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ขอให้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายให้กำลังคนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันของจังหวัดเกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนการรายงานแผนและผลการพัฒนากำลังคน ปัจจุบันกระทรวงแรงงานมีระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด จึงขอให้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรายงานแผนและผลผ่านระบบฐานข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนากำลังคนทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ

ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนมีกำลังคนที่มีศักยภาพ รองรับการบริหารประเทศในอนาคตต่อไป