สังคม » เชียงใหม่ จัดประชุม Sister City ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับนครเซจง สาธารณรัฐเกาหลี

เชียงใหม่ จัดประชุม Sister City ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับนครเซจง สาธารณรัฐเกาหลี

14 มีนาคม 2022
327   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ร่างบันทึกความร่วมมือลักษณะหุ้นส่วน (partnership) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับนครเซจง สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือลักษณะหุ้นส่วน(partnership)ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย กับนครเซจง สาธารณรัฐเกาหลี และร่างแผนปฏิบัติการฯ ความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงเพื่อปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับนานาประเทศไปแล้วกว่า 12 ประเทศ และมีอีก 6 ประเทศ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยนครเซจง สาธารณรัฐเกาหลี ถือเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารของประเทศเกาหลี มีศักยภาพด้านเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นจุดเด่นด้านการพัฒนาระบบการขนส่งในเมือง ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย การดำเนินความสัมพันธ์ต่อกันจึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิภาคในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน โดยจะจัดทำความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนกับจังหวัดเชียงใหม่ ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในหลายด้าน ได้แก่ ด้านเมืองอัจฉริยะ ด้านการค้าและการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านวัฒธรรม และด้านการแลกเปลี่ยนการเยือน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลพันธกรณีระหว่างประเทศของผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย

ด้านการปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ได้มีการพิจารณาข้อมูลระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามที่กระทรวงการต่างประเทศแนะนำ

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดเล็กขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในเชิงการค้าหรือเชิงวัฒนธรรม ที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะทำให้เป็นกลไกทางเศรษฐกิจ ในการสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับประชาชนในอนาคต