สังคม » กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ เดินหน้าเปิดพื้นที่สร้างเครือข่าย ภายใต้งานเสวนา ” Media Innovations Showcase & Forum 2022 “

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ เดินหน้าเปิดพื้นที่สร้างเครือข่าย ภายใต้งานเสวนา ” Media Innovations Showcase & Forum 2022 “

25 กุมภาพันธ์ 2022
429   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายพิชิตชัย เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมฯ ร่วมกันเปิด งานเสวนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ Media Innovations Showcase & Forum 2022 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 – 2 ชั้น 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต จ. เชียงใหม่

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมฯ

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นมาจากพระราชบัญญัติมีชื่อว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือเรียกชื่อโดยย่อว่า กองทุนพัฒนาสื่อ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จากการร่วมแรงร่วมใจกันจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมมือกันผลักดัน ออกมาเป็นกฎหมายที่สนับสนุนให้มีงบประมาณให้กับผู้ผลิตสื่อและประชาชนทั่วไปที่มีใจรักอยากผลิตสื่อที่ดี โดยได้รับเงินทุนมาจาก กสทช. มาโดยประมาณ 500 ล้านบาท กองทุนพัฒนาสื่อฯ ได้นำมาจัดสรรให้กับผู้ผลิตสื่อทั่วๆไป รวมไปถึงทุก ๆ คนที่มีใจอยากจะผลิตสื่อดี ๆ ได้มีเงินทุนในการสร้างสรรค์สื่อ นอกจากการให้ทุนแล้ว กองทุนสื่อฯ ได้มีการจัดตั้งอนุกรรมการย่อยอีกหลายอนุกรรมการ

สำหรับอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ ก่อตั้งขึ้นมาได้ประมาณ 2 ปี ขับเคลื่อนมาเป็นลำดับโดยมีเป้าหมายหรืออำนาจหน้าที่ดังนี้ 1.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2.ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯเพื่อทราบ

โดยแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์
1.การพัฒนาคนให้คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเล่าเรื่องผ่านสื่อ การผลิตสื่อ เพื่อสร้างนวัตกรตั้งแต่ระดับเยาวชนไปถึงถึงผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ 2.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ความรู้เท่าทันสื่อ และการคิดเชิงวิพากษ์
3.เปิดพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้ามาย และปัญหาที่ควรแก้ไข เข้าใจชุมชม สังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย
4.สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ
5.สร้างโอกาส สร้างความรู้ และการเรียนรู้จากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 6.ยกย่องและให้รางวัลแก่ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7.ส่งเสริมการเผยแพร่ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และการต่อยอดนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์
8.สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนด้านนวัตกรรมสื่อจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 9.ติดตามและประเมินผลการสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ในยุคสื่อสารไร้พรมแดน ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบสื่อมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคม รวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ การส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทัน และมีวิจารณญาณในการบริโภคสื่อ และมีภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม ให้มีมากขึ้นในสังคมจึงมีความสำคัญ

ทั้งนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากปราศจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคนในสังคม จากทุกภาคส่วน และทุกภูมิภาคในประเทศไทย งานเสวนานี้ จึงเป็นรากฐานในการสร้างปรากฏการณ์ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในยุคประเทศไทย 4.0