สังคม » จ.ลำพูนมุ่งส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จัก พร้อมยกระดับสู่สากล ภายใต้งานเสน่ห์ผ้าทอล้านนา ภูมิปัญญาสู่สากล “ The Elegant Favric of Lanna “

จ.ลำพูนมุ่งส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จัก พร้อมยกระดับสู่สากล ภายใต้งานเสน่ห์ผ้าทอล้านนา ภูมิปัญญาสู่สากล “ The Elegant Favric of Lanna “

4 มกราคม 2022
605   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูนและนางครองขวัญ ทองกลาง ชัชวาลไหมไทย ร่วมกันแถลงข่าว งานเสน่ห์ผ้าทอล้านนา ภูมิปัญญาสู่สากล ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ทั้งนี้ กิจกรรมส่งเสริมสิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนั้น เป็นการขยายช่องทางการตลาดสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอผ้าพื้นเมืองแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่น ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งมีอัตลักษณ์ความโดดเด่นด้วยทุนทางวัฒนธรรมให้สามารถต่อยอดแปรรูปผ้าผืนที่สวยงามเหล่านั้นออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ตรงกับความต้องการ

นอกจากนี้ การสืบทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ แบบแผนทางสังคมจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ โดยพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาเป็นอาชีพ และรายได้ของคนชุมชน ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของผ้าพื้นเมืองที่มีความโดดเด่น

โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 20 ผลงาน 25 คอลเลคชั่น ในรูปแบบ Pavilion งานเสน่ห์ผ้าทอล้านนาภูมิปัญญาสู่สากล “ The Elegant Favric of Lanna “ จัดขึ้นภายในงานล้านนาเอ็กซ์โป 2021 ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษาฯอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , การแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 25 คอลเลคชั่นในวันที่ 8มกราคม 2565 เวลา 17.00 . ที่บริเวณ Pavilion จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายในงานล้านนาเอ็กซ์โป 2021 และ การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะพัฒนาด้านการออกแบบแฟชั่นสิ่งทอพื้นเมืองจาก โครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม2565 ภายใต้ Pavilion งานเสน่ห์ผ้าทอล้านนาภูมิปัญญาสู่สากล “ The Elegant Favric of Lanna “

อย่างไรก็ตาม เพื่อผลักดันให้ผ้าพื้นเมืองพื้นบ้านของภาคเหนือก้าวสู่วงการแฟชั่นสากลและได้รับความนิยมวงกว้างได้นั้น ต้องเร่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง สร้างโอกาสทางการค้า ผลักดันผู้ประกอบการสินค้าผ้าทอพื้นเมือง อัตลักษณ์จึดเริ่มต้นที่สำคัญ เพื่อสามารถยกระดับผ้าทอพื้นเมืองสู่ระดับสากลได้