เศรษฐกิจ » เปิดตัว “สยาม ฮาร์บารล่า กรุ๊ป ” ยกระดับสมุนไพรท้องถิ่น สู่ระดับสากล

เปิดตัว “สยาม ฮาร์บารล่า กรุ๊ป ” ยกระดับสมุนไพรท้องถิ่น สู่ระดับสากล

26 ธันวาคม 2021
866   0

Spread the love

 

การผลักดันนโยบายการเปิดเสรีกัญชาและกัญชงโดยรัฐบาลในช่วงมา เพื่อส่งเสริมให้คนไทย สามารถเข้าถึงกัญชาและกัญชงได้ในเชิงการแพทย์ และเศรษฐกิจนั้น ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อย่างจริงจัง มีขั้นตอนและมีระบบ ได้รับการตอบรับในวงกว้างจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค ประชาชน ทุกภาคส่วนของสังคมต่างก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันและเชื่อมั่นว่า นโยบายนี้ฯจะ เป็นหนึ่งในพลังที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์สมเด็จ เชตุพน ( ประธานกรรมการ สยามฮาร์บาล่ากรุ๊ปและบริษัทในกลุ่มSiam Harbala Group ) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ( รอง ผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา ) และนางสาวชลิตตาภัทร พรหมเทศ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกันเปิดตัวสยาม ฮาร์บารล่า กรุ๊ปอย่างเป็นทางการ ที่ สํานักงานของกลุ่มและบริษัทในกลุ่ม เลขที่ 65 หมู่ 4 .เชียงใหม่แม่ออน .ท่าศาลา .เมือง .เชียงใหม่ (ตรงข้ามศูนย์การค้าพรอมเมนาดา)

การจัดงานเปิดตัวของสยาม ฮาร์บาล่า กรุ๊ป (Siam Harbala Group)” นับเป็นส่วนหนึ่ง ที่แสดงถึงความเชื่อมั่นและพลังของภาคเอกชนที่มีต่อนโยบายข้างต้นของรัฐบาล กลุ่มฯ ถือกําเนิดมา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างและยกระดับการดําเนินธุรกิจสมุนไพรไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับโลก ผ่านรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจที่มาจากหลายๆภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐ หลายแห่ง และหน่วยงานราชการ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ มีการนําเอาเทคโนโลยีการผลิต และ การจัดการสมัยใหม่ มาใช้ในการผลิต แปรรูป และสร้างคุณค่าของสมุนไพรท้องถิ่น อาทิพลูคาว ชา รวมถึงกัญชาและกัญชง ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นจากความศรัทธาและเชื่อในคุณค่าของสมุนไพรไทย ผู้ร่วมก่อตั้งและคณะ ผู้บริหารของกลุ่มฯ ต่างก็มีความเชื่อว่าสมุนไพรและศาสตร์การนําเอาสมุนไพรมาใช้ในทางการแพยท์ และในชีวิตประจําวันนั้นเป็นมรดกของคนไทย ที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะ เป็นขุมสมบัติล้ํา ค่า สามารถนํามาสร้างคุณค่าให้กับชีวิต เป็นทางเลือกในการดูแลรักษาด้วยวิถีธรรมชาติ ปรัชญาการ ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้นให้ความสําคัญกับการร่วมงานเป็นกลุ่มTeam Work ช่วยกันสร้างและ เสริมในสิ่งที่ขาด ไม่เน้นกําไรสูงเหมือนประเทศทางตะวันตก เน้นการทํากําไรให้พออยู่ได้ในระยะยาว อย่างยั่งยืน (Long Term Growth with Modest Profits) ต้องมองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เติบโตร่วมกันไปกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ( Stakeholder Management Policy ) สําหรับ ผู้บริหารและพนักงานของสยามฮาร์บาล่ากรุ๊ป ทุกคนเชื่อว่าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม กระแสพระราชดํารัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ศาสตร์พระราชา) นั้นคือทางรอดที่แท้จริงถาวร ของประเทศไทยอย่างแท้จริง