ท่องเที่ยว » ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารที่จะเดินทางมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งล้านนาในช่วงเทศกาลปีใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารที่จะเดินทางมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งล้านนาในช่วงเทศกาลปีใหม่

17 ธันวาคม 2021
554   0

Spread the love

นายวิจิตร แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก็เริ่มมากขึ้น จากเดิมผู้โดยสารเฉลี่ยในเดือนกันยายนวันละ 1,800 คน เป็น 4,700 คน และในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลได้มีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ทำให้ผู้โดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 8,300 คนต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 จากเดือนตุลาคม และในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นประกอบกับมีช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยผู้โดยสารเฉลี่ยในช่วงต้นเดือนธันวาคม เพิ่มเป็นวันละกว่า 12,300 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 48 แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจำนวนผู้โดยสารลดลงประมาณร้อยละ 24 อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายกิจกรรมรวมถึงมีปัจจัย     จากอากาศที่หนาวเย็น และธรรมชาติที่สวยงามตามยอดดอยต่างๆ ตลอดจนเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศที่จะกลับมาให้บริการในช่วงต้นปี 2565 จึงคาดว่าจำนวนผู้โดยสารในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า มีโอกาสที่จะสูงถึงวันละ 18,000 คน

สำหรับการเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่  ได้เตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากร เพื่อคอยช่วยเหลือและแนะนำผู้โดยสาร จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กวดขันความพร้อมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในเขตปฏิบัติการการบิน ด้วยการสุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานทั้งในเขตการบิน และพื้นที่สาธารณะ และที่สำคัญที่สุดในยุคของการเดินทางแบบ New Normal คือการดูแลด้านสุขอนามัยของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินการผ่านตามมาตรการ COVID Free Setting โดยมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตามจุดต่างๆทำความสะอาดพื้นที่และ    สิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะพื้นที่ผิวสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งจัดระยะห่างของการให้บริการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท.ได้เปลี่ยนแปลงและบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบินหลายประการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ที่อาจทำให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติ อาทิ การใช้เอกสารฉบับจริงในการแสดงตัว ก่อนขึ้นเครื่อง ซึ่งที่ผ่านมามักจะเกิดปัญหาในกลุ่มเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องใช้สูติบัตรหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงเพื่อแสดงตัวขึ้นเครื่อง

รวมถึงการประกาศไม่อนุญาตให้นำอาหารพื้นเมืองที่มีลักษณะเป็นของเหลวในบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาตรเกิน 100 มิลลิลิตร ขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยาน ทำให้ผู้โดยสารต้องทิ้งอาหารที่เป็นของเหลว โดยเฉพาะน้ำพริกหนุ่มวันละกว่า 100 ชิ้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปประชาสัมพันธ์ และแนะนำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานแก่ร้านค้าจำหน่ายของฝากตามตลาดต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง นอกจากนี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดต่อเนื่อง จะมีจำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจำนวนมาก จึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรที่คับคั่ง และความแออัดของแถวคอยในกระบวนการตรวจบัตรโดยสารหรือการตรวจตามมาตรการรักษาความปลอดภัย